Latvijas Ūdeņraža asociācija

Asociācija dibināta 2005. gadā, lai palīdzētu attīstīt ūdeņraža ekonomiku Latvijā, kad, izmantojot tikai vietējos dabas resursus un ūdeņradi kā enerģijas nesēju, enerģētikai, transportam un apstrādes rūpniecībai ar viszemāko
negatīvu ietekmi uz dabu un atbalstīt videi draudzīgu enerģijas avotu ražošanai un patēriņam.

Misija

Latvijas Ūdeņraža biedrības misija ir apvienot zinātnieku un uzņēmēju biedrības, kas strādā ar tehnoloģijām un materiāliem, pētot atjaunojamos resursus un to potenciālu, lai risinātu visai sabiedrībai nozīmīgus jautājumus.

Latvijas Ūdeņraža asociācijas galvenie mērķi

 • Paātrināt zinātnisko un tehnoloģisko progresu ūdeņraža tehnoloģijās un to pētniecībā Latvijas zinātniskajā darbā, integrēt to izglītībā un realizēt kā ekonomisko tiltu starp Latviju un Eiropu.
 • Veicināt ūdeņraža tehnoloģiju ieviešanu un to izmantošanu, jo tas samazina ietekmi uz apkārtējo vidi, kā arī atbalstīt videi draudzīgu energoresursu patēriņu un attīstību.
 • Apvienot pētniecības iestādes, valsts iestādes un ūdeņraža tehnoloģiju izstrādātājus kopīgos projektos, piedalīties starptautiskos projektos, pārstāvēt savus biedrus izstādēs, konferencēs un kongresos, kā arī palīdzēt jaunajiem speciālistiem izglītoties ūdeņraža tehnoloģiju un ar tām saistītās jomās.

Latvijas Ūdeņraža asociācijas uzdevumi

 • Veicināt ūdeņraža tehnoloģiju un Latvijas Ūdeņraža asociācijas biedru atpazīstamību Latvijas un Eiropas mērogā un nodrošināt saikni ar citām līdzīgām organizācijām Eiropā.
 • Veicināt Latvijas Ūdeņraža ražotāju asociācijas biedru atpazīstamību, piedāvāto pakalpojumu un tehnoloģiju pārdošanu Latvijas un Eiropas mērogā, tostarp jaunu tirgu apgūšanu, jaunu tehnoloģiju izstrādi un jaunu uzņēmumu izveidi.
 • Atbalstīt atjaunojamo enerģijas avotu tehnoloģiju un materiālu pētījumus, apvienojot izmantojamos dabas resursus (biomasa, biogāze, ūdeņradis, vējš, saule, ūdens).
 • Stiprināt zināšanu un praktiskās pieredzes pārnesi starp zinātni un uzņēmējdarbību un stiprināt uzņēmumu un pētniecības iestāžu tehnoloģisko kapacitāti, praktisko pieredzi un zināšanas par uzņēmējdarbības vajadzībām.
 • Publiski paust savu viedokli par aktuālajiem ūdeņraža tehnoloģiju demonstrējumu projekta realizācijas jautājumiem Latvijas ekonomikā.
 • Veicināt jaunas iniciatīvas veidošanos par dalību vietēja un Eiropas Savienības mēroga pētniecības projektos un īstenot aktivitātes, kas stimulē Latvijas Ūdeņraža asociācijas mērķu sasniegšanu.
 • Nodrošināt sabiedrības un ieinteresēto pušu izglītošanu par ūdeņraža tehnoloģiju attīstību un izmantošanu, kā arī par jaunu tehnoloģiju attīstības iespējām un to tendenču izpēti.
 • Veicināt enerģētikas nozares speciālistu profesionālo izaugsmi un veicināt sadarbību starp ūdeņraža tehnoloģiju turētājiem, nozares ražotājiem un izglītības iestādēm, kā arī veicināt izglītības iespējas un to pilnveidošanu un jauno speciālistu sagatavošanu ūdeņraža tehnoloģiju un ar tām saistīto jomu attīstībai, iesaistīties profesionālās izglītības un kvalificētu darbinieku pēc izglītības programmas pilnveidošanā.
 • Veicināt ūdeņraža tehnoloģiju investīciju plūsmu paātrināšanu.

Jautājiet mums jebko

Mēs priecāsimies par jūsu ziņām

sazināties ar