IEGUVUMI EIROPAS IEDZĪVOTĀJIEM IR NEPIECIEŠAMA EKONOMISKĀ IZAUGSME, ENERGOAPGĀDES DROŠĪBA UN RĪCĪBA KLIMATA PĀRMAIŅU JOMĀ.

ŪDEŅRAŽA TEHNOLOĢIJAS

ir ilgtspējīgas enerģijas risinājums, kas var apmierināt visu tautsaimniecības nozaru vajadzības un sniedz plaša spektra priekšrocības no dažādiem aspektiem: energoapgādes drošības, transporta, vides un resursu efektivitātes, lai līdz 2050. gadam sasniegtu mērķi samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju apjomu.

Ūdeņraža tehnoloģijas var nodrošināt:

Skaties videoklipu

Izmantojot atjaunojamās enerģijas (saules, vēja un ūdens) tehnoloģijas, ne vienmēr ir iespējams izmantot visu saražoto enerģiju, jo patērētājiem šāds enerģijas daudzums nav nepieciešams. Neizmantoto enerģiju var izmantot elektrolīzē, lai iegūtu ūdeņradi, un pēc tam to var uzglabāt, līdz rodas vajadzība pēc enerģijas kādā no vairākiem lietojumiem.

Ūdeņradi

kā enerģijas nesēju jeb kurināmo var izmantot transportā, siltuma un elektrības ražošanā vairākos veidos: tiešā veidā (sadedzinot dzinējos vai apkures sistēmās) vai ķīmiskā veidā (kurināmā elementi visās to dažādībās), neradot vides piesārņojumu ar oglekli un tā savienojumiem (sīkdaļiņas, ogļūdeņraži, oglekļa monoksīds CO, oglekļa dioksīds CO 2 ).

Kas ir ūdeņradis

Ūdeņradis ir pirmais elements periodiskajā sistēmā ar simbolu H (no latīņu valodas hydrogenium) un atomu skaitu 1. Ūdeņraža atommasa ir 1,00794 g/mol, kas nozīmē, ka tas ir vieglākais no visiem elementiem. Ūdeņradim savienojumā ir 1 lādiņš, kas parasti oksidējas līdz +1, bet dažos citos savienojumos, piemēram, metālhidrīdos, -1. Normālos apstākļos ūdeņradis ir sprādzienbīstama gāze bez krāsas un smaržas, kas sastāv no 2 atomu molekulām H 2 . Visumā tas ir visizplatītākais elements ar aptuveni 75 % masas daļu, jo jaunās zvaigznes, tostarp mūsu Saule, sastāv no ūdeņraža. Uz Zemes ūdeņradis sastopams tikai savienojumos (ogļūdeņražos, piemēram, dabasgāzē un naftas produktos, citos organiskos savienojumos, hidrīdos, hidrātos u. c., tostarp ūdenī); tas ir tāpēc, ka ūdeņraža gāze ir vieglāka par gaisu, tāpēc gravitācijas spēks to nevar noturēt mūsu planētas tuvumā. Tāpēc ūdeņraža iegūšanai no savienojumiem mums ir jāizmanto kāda enerģija (ideālā gadījumā atjaunojamā, bet tagad parasti tradicionālā fosilā un kodolspēkstaciju enerģija).